ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a je správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Ústav je součástí státní statistické služby (jako organizační složka státu pověřená Ministerstvem zdravotnictví k plnění svých úkolů) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb a spolupracuje s provozovateli informačních systémů jiných organizací v resortu i mimo něj.


Webstudio ÚZIS ČR

Kvalitní a promyšlená internetová prezentace je vaší vizitkou – zprostředkovává první a rozhodující kontakt s klientem. Naše služby pokrývají celý proces tvorby prezentace od grafického návrhu přes copywriting až po finální web. Disponujeme dostatečnými personálními kapacitami, díky kterým jsme schopni v krátkém čase zpracovat jednoduché i náročnější internetové projekty.